date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Bổ nhiệm

Bổ nhiệm là việc công chức, viên chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn trong cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Xem thêm