date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Chính phủ

Chính phủ trước đây trong giai đoạn 1959-1980 là Hội đồng chính phủ, trong giai đoạn 1980-1992 được gọi là Hội đồng Bộ trưởng là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam..

Xem thêm