date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Điều lệ Đảng

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Xem thêm