Học phí đại học tăng, sinh viên được tiếp tục vay vốn đi học

Theo quy định mới của Chính phủ mức học phí đại học năm học 2023-2024 tăng so với học phí năm học 2022-2023 nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định.