Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Thành phố bầu

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 6/12, HĐND Thành phố tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Thành phố bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Thành phố bầu

I. Người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND Thành phố

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: số phiếu tín nhiệm cao: 82 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,18%. Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 5,68%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,14%.

2. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu, chiếm tỷ lệ: 88,64%. Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%.

3. Ông Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: Số phiếu tín nhiệm cao: 80 phiếu, chiếm tỷ lệ: 90,91%. Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 5,68%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%.

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,5%. Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm tỷ lệ: 9,09%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%.

5. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,5%. Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 11,36%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,14%.

6. Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,5%.  Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu, chiếm tỷ lệ: 4,55%. Số phiếu tin nhiệm thấp: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%.

7. Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,64%. Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%.

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND Thành phố bầu

II. Người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND Thành phố 

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 75 phiếu, chiếm tỷ lệ: 85,23%. Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm tỷ lệ: 9,09%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,55%.

2. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu, chiếm tỷ lệ 70,45%. Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ: 25%. Số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu, chiếm tỷ lệ: 4,55%.

3. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 59 phiếu, chiếm tỷ lệ: 67,05%. Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu, chiếm tỷ lệ: 27,27%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ: 5,68%.

4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 70 phiếu, chiếm tỷ lệ: 79,55%. Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu, chiếm tỷ lệ: 15,91%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu, chiếm tỷ lệ: 4,55%.

5. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 81 phiếu, chiếm tỷ lệ: 92,05%. Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%.  Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

6. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 68 phiếu, chiếm tỷ lệ: 77,27%. Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu, chiếm tỷ lệ: 14,77%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%

7. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu, chiếm tỷ lệ: 81,82%. Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 12,5%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ: 5,68%

8. Ông Trương Việt Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 80 phiếu, chiếm tỷ lệ: 90,91%. Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu, chiếm tỷ lệ: 6,82%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,27%.

9. Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 83 phiếu, chiếm tỷ lệ: 94,32%. Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ: 5,68%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

10. Bà Đặng Hương Giang, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc sở Du lịch thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 66 phiếu, chiếm tỷ lệ: 75%. Số phiếu tin nhiệm 18 phiếu, chiếm tỷ lê: 20,45%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%

11. Bà Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu, chiếm tỷ lệ: 76,14%. Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu, chiếm tỷ lệ: 21,59%. Số phiếu tín nhiệm thấp, 2 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,27%

12. Bà Ngô Minh Hoàng, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 54 phiếu, chiếm tỷ lệ: 61,63%. Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ: 25%.  Số phiếu tín nhiệm thấp, 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 12,5%

13. Ông Đỗ Đình Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu, chiếm tỷ lệ: 54,55%. Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu, chiếm tỷ lệ: 35,23%. Số phiếu tính nhiệm thấp: 9 phiếu, chiếm tỷ lệ: 10,23%.

14. Bà Bạch Liên Hương, Ủy viên Ủy ban nhân dân; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,77%. Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu, chiếm tỷ lệ: 6,82%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%

15. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu, chiếm tỷ lệ: 89,77%; Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu, chiếm tỷ lệ: 6,82%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3, phiếu, chiếm tỷ lệ 3,41%

16. Ông Võ Nguyên Phong, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu, chiếm tỷ lệ: 89,77%. Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,14%

17. Ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 68 phiếu, chiếm tỷ lệ: 77,27%. Số phiếu tín nhiệm: 14, phiếu, chiếm tỷ lệ: 15,91%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,82%.

18. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 60 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,18%; Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu, chiếm tỷ lệ: 29,55%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,27%

19. Ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao 70 phiếu, chiếm tỷ lệ: 79,55%. Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu, chiếm tỷ lệ: 19,32%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,14%

20. Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao 77 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,5%. Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu, chiếm tỷ lệ: 10,23%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,27%

21. Ông Ngô Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Số phiếu tín nhiệm cao: 59 phiếu, chiếm tỷ lệ: 67,05%. Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu, chiếm tỷ lệ: 30,68%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,27%.

Lê Hải