Triển khai Đề án số 20-ĐA/TU: Chú trọng công tác phát triển Đảng cho thế hệ trẻ

Ngân Hà
Sáng 8/5, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác phát triển đảng; quản lý, rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; triển khai ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố theo Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU và Kế hoạch số 121-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc cho biết, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định số 09-QĐ/TU ngày 24/10/2022 “Một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố” và Kế hoạch 121-KH/TU ngày 22/12/2022 “Triển khai và ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc trình bày báo cáo tại hội nghị

Trên cơ sở đó, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tổ chức quán triệt các nội dung các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên đảm bảo thực hiện nghiêm túc, toàn diện, thống nhất trong toàn Đảng bộ Thành phố. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ đảng viên mới ngày càng nâng cao; độ tuổi và cơ cấu nghề nghiệp tương đối phù hợp. Trong khi đó, công tác tạo nguồn, phát triển đảng trong học sinh, sinh viên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường “sức trẻ” cho Đảng và đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ Thành phố có 88.583 đồng chí học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó, đã kết nạp được 54.823 đồng chí.

Quy trình thủ tục kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, phát thẻ đảng viên, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng được quan tâm thực hiện, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Công tác quản lý đảng viên có chuyển biến, đảm bảo chặt chẽ, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực, chủ động, tập trung tìm nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên.

Cùng với đó, các đơn vị thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bộ Thành phố. Cụ thể, từ năm 2019 đến nay toàn Đảng bộ Thành phố có 3.306 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng. Trong đó, từ 2019-2022, có 2.014 đảng viên bị đưa ra khỏi đảng; từ 2023 đến nay có 1.346 đảng viên bị đưa ra khỏi đảng, khai trừ 191 đảng viên, xóa tên 1.146 đảng viên.

Việc ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố đã giúp các đảng viên dễ dàng tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng cũng như chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc sử dụng các mẫu văn bản trong nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố. Kết quả, Đảng bộ Thành phố đã có 445.459/481.406 đảng viên được cài đặt thành công phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đạt 92,5% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ Thành phố.
Với quyết tâm chính trị cao, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức đảng đã tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án số 20-ĐA/TU, công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ Thành phố đã có chuyển biến tích cực.

Từ khi thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU chất lượng kết nạp đảng viên ngày càng được nâng lên, số lượng, cơ cấu đảng viên có sự thay đổi theo hướng tích cực, đảng viên mới có trình độ cao đẳng, đại học ngày càng cao. Đặc biệt, số lượng học sinh THPT được kết nạp đảng tăng nhanh. Năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, toàn Đảng bộ Thành phố đã kết nạp được 223 học sinh THPT.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU cũng như các văn bản chỉ đạo trên của Thành ủy vẫn còn những tồn tại, khó khăn, như: Một số đảng bộ còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; việc tuyên truyền, quán triệt Đề án, nhất là quan điểm về công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới còn thiếu sâu sắc; chưa thực sự coi trọng công tác tạo nguồn để bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong khi đó, chỉ tiêu phát triển đảng của toàn Đảng bộ Thành phố chưa đạt chỉ tiêu về phát triển đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) (đạt 2,18%). Một số tổ chức đảng còn tình trạng nể nang, chưa kiên quyết trong thực hiện công tác rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao 10 ý kiến tham luận tại hội nghị, nhất là những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong triển khai 3 nhóm nội dung quan trọng về: Công tác phát triển đảng; việc quản lý, rà soát, sàng lọc nhằm kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; triển khai ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, trong 3 nhóm nội dung trên có nhiều vấn đề khó và mới trong thực tiễn, song, nhiều địa phương trên địa bàn Thành phố có cách làm hay, sáng tạo, bài bản nên việc triển khai Đề án số 20-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu đối với 3 nhóm vấn đề trên được nâng cao.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị

Để triển khai hiệu quả Đề án số 20-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý các địa phương, đơn vị chú trọng công tác phát triển Đảng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt là giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử tự hào của dân tộc, qua đó, khích lệ các em nỗ lực học tập, đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô cần xây dựng đề án riêng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ. Đối với Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Thành Đoàn Hà Nội cần có hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể đối với các đảng viên mới được kết nạp, trong đó, có các đảng viên là sinh viên từ các tỉnh, thành phố khác về học tập tại Hà Nội. Ban Tuyên giáo Thành ủy cần định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền cho công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên với cách làm mới, sáng tạo.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các địa phương, đơn vị làm tốt hơn nữa công tác quản lý, rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, chú trọng đến việc rà soát, xóa tên cũng như việc chuyển đảng cho các đảng viên sao cho thuận tiện, hiệu quả. Đối với 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các đơn vị tăng cường cung cấp các thông tin cơ sở, chú trọng những thông tin mang tính định hướng dư luận trong bối cảnh hiện nay.

Vương Vân